Black week på Stadium – upp till 60% rabatt på utvalda produkter Shoppa
Code of Conduct

Uppförandekod för leverantörer
(Supplier Code of Conduct)

Som en av Nordens största sportkedjor, har vi ett ansvar för att de produkter vi säljer är tillverkade under mänskliga förhållanden och innehåller material som inte påverkar vårt samhälle negativt. Detta gäller både våra egna varumärken och märken från externa leverantörer. Eftersom vi är ett sportinriktat företag, är det lätt att dra paralleller med sportens värld: vi vill hålla oss till reglerna och spela ett rent spel. Det kräver vi också av dem vi samarbetar med.

Idag har vi produktion i ett flertal länder: Kina, Bangladesh, Indonesien, Pakistan, Bulgarien, Vietnam, Kambodja, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Taiwan, Thailand och Turkiet.

Uppförandekod (Code of Conduct)

Eftersom vi inte själva äger några fabriker är det viktigt att reglera faktorer som arbetsmiljö, brandsäkerhet, mänskliga rättigheter, lönenivåer, fackföreningsfrihet, användning av kemikalier med mera, i samarbetet med leverantörerna.

Genom vår uppförandekod för leverantörer och checklistor som används vid våra kontroller, har vi kommit en god bit på väg i detta arbete. Vår uppförandekod bygger bland annat på ILOs konventioner om arbetsvillkor och andra rättigheter för arbetstagaren samt FN:s Barnkonvention. Vi använder oss också av branschorganisationen Textilimportörernas riktlinjer när det gäller vilka kemikalier som får och inte får användas i produktionen.

I ett globalt perspektiv är Stadium en ganska liten aktör. Ändå upplever vi att vi kommit en bra bit på väg i vårt arbete kring dessa viktiga frågor. Och vi fortsätter att arbeta målmedvetet och långsiktigt med detta.

Huvuddragen i Stadiums uppförandekod för leverantörer:
1. En god arbetsmiljö är viktig

Fabrikerna där våra produkter tillverkas ska ha en god arbetsmiljö. Lokalerna ska vara rena och ha en hög brandsäkerhet med tydliga nödutgångar. Det ska finnas hygieniska toaletter och bra arbetsbelysning. Skyddsutrustning måste finnas för utsatta arbetsuppgifter.

2. Vi kräver justa arbetsförhållanden

Alla som arbetar på fabriken ska ha skälig lön efter arbetsinsats. Den lagstadgade arbetstiden ska följas och övertidsarbete ska kompenseras enligt lag eller branschnorm. Kvinnor ska ha rätt till lagenlig föräldraledighet. Diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, ålder, graviditet eller civilstånd får inte förekomma. Ingen ska behöva arbeta under tvång eller fångenskap.

3. Användning av kemikalier i produktionen

I en särskild bilaga till våra avtal fastslår vi vilka kemikalier eller andra ämnen som inte får användas i tillverkningen. Målet är att eliminera ämnen och kemikalier som kan orsaka hudirritationer, allergier, vara cancerframkallande eller ha negativ påverkan på miljön. Exempel på förbjudna ämnen i tillverkningen är vissa färgämnen, Krom 6, PCP, fluorkarboner, vissa ftalater, bromerade flamskyddsmedel eller kadmium, bly samt kvicksilver.

4. Vi tolererar inte barnarbete

Generellt är 15 år den åldersgräns vi godkänner för de anställda hos våra leverantörer. I vissa länder tillåter lagen 14 år och i vissa länder är gränsen 16 år. Självklart rättar vi oss efter de lokala lagar som gäller under förutsättning att ILO:s konvention 138 tillämpas. Vi kräver också att ungdomar under 18 år inte ska arbeta nätter och att man sätter gränser för deras övertid. ILO är ett FN-organ som är sammansatt av representanter för regeringar samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att utarbeta riktlinjer för arbets- och levnadsvillkor över hela världen.

5. Facklig frihet

De som arbetar i fabrikerna ska ha rätt att organisera sig fackligt efter eget tycke i enlighet med ILO:s konventioner.

6. Kontroller

Stadium har rätt att genomföra både föranmälda och oanmälda kontroller av fabrikerna. Om en fabrik inte följer punkterna i vårt avtal, försöker vi hjälpa fabriken att komma till rätta med missförhållandena inom en viss tid. Skulle fabriken misslyckas med detta eller upprepade gånger bryta mot avtalet, säger vi upp samarbetet.

Vår ambition är att ha långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. Därför är det viktigt för oss att hjälpa till att utveckla sådant som är otillfredsställande och att ställa krav på förbättringar.